DROGI

 

 

Leca® KERAMZYT znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i kolejowym. Wykorzystywany jest jako lekki materiał wypełniający w celu redukcji osiadania podłoża, poprawy stabilności konstrukcji oraz wzmocnienia słabonośnych gruntów. Mogą to być autostrady lub torowiska pociągów wysokich prędkości ale również ścieżki rowerowe, chodniki, perony kolejowe czy place.

W wielu przypadkach, warstwa lekkiego kruszywa Leca® jest projektowana do spełnienia kilku funkcji na raz. Może na przykład zapewnić ochronę przed przemarzaniem, jednocześnie stanowiąc warstwę odsączającą i drenażową.

Podczas przebudowy i remontów dróg i linii kolejowych lekkie kruszywo Leca® może być stosowane do naprawy skutków osiadania, podniesienia niwelety i zwiększenia nośności. Dodatkowo lekkie kruszywo Leca® redukuje obciążenia sąsiadujących obiektów. Dzięki temu np. przy wykonywaniu poszerzeń nasypów drogowych i kolejowych oddziaływanie nowej części konstrukcji na istniejący stary nasyp ograniczone jest do niezbędnego minimum.

Nasypy i poszerzanie dróg
Budowa nasypów bezpośrednio na słabonośnych gruntach powoduje ich konsolidację i osiadanie konstrukcji na skutek wywołanych obciążeń. W zależności od wysokości nasypu, głębokości zalegania słabonośnego gruntu oraz jego nośności całkowite osiadania mogą być bardzo duże i nierównomierne. Nadmierne osiadania powodują problemy z zachowaniem równości drogi doprowadzając do utraty jej funkcjonalności i trwałości całej konstrukcji. W najtrudniejszych przypadkach konieczne jest wzmocnienie gruntu, na przykład przez wykonanie nasypu przeciążającego lub posadowienie pośrednie za pomocą kolumn czy pali. Są to metody czasochłonne i kosztowne.

Dzięki odciążeniu nasypu za pomocą Leca® KERAMZYTU można zmniejszyć skalę lub nawet całkowicie uniknąć konieczności wzmocnienia podłoża przy zastosowaniu wcześniej wspomnianych metod. Wykorzystanie lekkiego wypełnienia z Leca® KERAMZYTU na słabonośnym gruncie może rozwiązać problemy ze stabilnością, zmniejszając ryzyko deformacji i osuwisk. Ze względu na optymalny kąt tarcia wewnętrznego Leca® KERAMZYT stosowany w nasypach drogowych, zapewnia dużą stabilność skarp oraz redukcję parcia spoczynkowego. 

Podczas poszerzania istniejącego nasypu drogowego lub kolejowego, ciężar tradycyjnie stosowanych, konwencjonalnych wypełnień może powodować osiadanie nowej, dobudowanej części nasypu poniżej poziomu istniejącej konstrukcji.

Ciężar nasypowy Leca® KERAMZYT to około 20% ciężaru konwencjonalnych materiałów wypełniających, dzięki temu osiadanie nasypów drogowych i kolejowych ograniczone jest do minimum, zarówno tych natychmiastowych jak i długoterminowych. Wykonanie lekkiego wypełnienia z Leca® KERAMZYTU nie wymaga stosowania specjalnych technik. Wystarczy standardowy sprzęt budowlany.

Obciążenia wywierane przez konstrukcje nasypów mogą zmniejszyć stabilność podłoża gruntowego, powodując nadmierne osiadanie i wypieranie sąsiadującego gruntu. Utrata stabilności grozi pęknięciem podłoża, osuwiskiem i w efekcie awarią konstrukcji.

Optymalne parametry
Mały ciężar połączony z wytrzymałością i optymalny kąt tarcia wewnętrznego Leca® KERAMZYTU sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do ścian oporowych, przyczółków mostów i nasypów zbrojonych. Zwłaszcza w przypadku konstrukcji na podłożach słabonośnych. Wypełnienie lekkim kruszywem Leca® znacząco redukuje wielkość parcia spoczynkowego. W wielu przypadkach zastosowanie lekkiego wypełnienia powoduje obniżenie ogólnych kosztów. 

Stabilność drogi
Leca® KERAMZYT to skuteczne rozwiązanie problemów ze stabilnością podłoża.
To typowy problem dla słabonośnych gruntów, dużych pochyleń poprzecznych terenu i zboczy oraz w sąsiedztwie koryt rzecznych i zbiorników wodnych. Lekkie kruszywo Leca® poprawia stabilność podłoża gruntowego, poprzez zmniejszenie jego obciążenia.

Kryteria oceny warunków i aspekty projektowania lekkich wypełnień Leca®:
- Właściwości podłoża i historia jego obciążenia.
- Ciśnienie wody w porach.
- Poziom wody gruntowej, ewentualnie możliwy poziom wody sąsiadujących rzek lub innych akwenów.
- Nachylenie poprzeczne terenu oraz ewentualne koryto rzeki lub zbocze położone obok konstrukcji.
- Wymagany współczynnik bezpieczeństwa i konsekwencje zniszczenia.
- Poszerzenie nasypu drogowego lub kolejowego.


Właściwości Leca® KERAMZYTU w projektowaniu dróg
- Stabilność – zmniejsza ryzyko osiadania i deformacji nasypu
- Łatwe zagęszczanie – wymagane zagęszczenie ok. 10% uzyskuje się z minimalnym nakładem energii przez kilkukrotny przejazd sprzętem gąsienicowym.
- Mniejsze osiadanie – mniej uszkodzeń konstrukcji drogi, podtorza, rurociągów i innych elementów budowli.
- Odwadnianie/drenaż – na boiskach sportowych, placach, skarpach i drogach.
 

Please register your details first

Areas of interest