PROJEKT BIOSWALE, PORTUGALIA

bioswale

Zarządzanie wodami opadowymi w miastach jest niezwykle ważną kwestią, tym bardziej, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych opadów. W odpowiedzi na ten problem rada miejska Guimaraes przyjęła innowacyjne rozwiązanie do zarządzania spływem z wykorzystaniem keramzytu. To sposób racjonalny, zrównoważony i ekonomiczny.

W mieście Guimarães, projekt drogowy stał się okazją do stworzenia „zielonej zatoki”, która opóźnia spływ, zbiera, filtruje i infiltruje wodę deszczową. Jako rozwiązanie retencyjno-odwadniające dla tego systemu wybrano Leca KERAMZYT.

„Był to słabo rozwinięty obszar miejski z wieloma problemami”, wyjaśnia Eunice Pinto, architekt z Rady Miejskiej Guimarães i członek zespołu odpowiedzialny za projekt. Następnie wymienia kilka z nich: brak bezpieczeństwa w ruchu pieszych i pojazdów, zdezorganizowana przestrzeń publiczna, duża ilość utwardzonych nawierzchni, brak elementów zieleni, niedostateczny odpływ wody deszczowej.

Poza szybkim i skutecznym rozwiązaniem problemu drogowego, zespół chciał stworzyć przyszłościowy projekt, który uwzględni również perspektywę środowiskową. „Zaczęliśmy od założenia, jak możemy ingerować w tkankę miejską, projektując przebudowę przestrzeni publicznej, jednocześnie biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój środowiska”, kontynuuje Eunice Pinto.

Bioswale: rozwiązanie przyjazne dla środowiska
Rozwiązaniem było stworzenie w  pasie dzielącym drogi, systemu który może gromadzić spływ powierzchniowy wody deszczowej, przyspieszając odwadnianie aby zapobiec powodzi.

Bioswale (muldy i rowy porośnięte roślinnością) naśladują naturalne systemy odwadniające, zmniejszają wpływ wód opadowych na otaczające środowisko, tworzą bioróżnorodne zielone obszary miejskie. „Przyjęliśmy świadome rozwiązanie, które uwzględniało wszystkie istniejące na miejscu zmienne: sąsiedztwo linii brzegowej, uszczelnienie otoczenia i brak terenów zielonych” – wyjaśnia architekt.

Zespół zdecydował się na zastosowanie keramzytu do wypełnienia rowu drenażowego. Eunice Pinto wyjaśniła powody takiego wyboru: „poza swoimi właściwościami filtrującymi i biofiltracyjnymi – co jest istotne ze względu na bliskość linii brzegowej – Leca KERAMZYT jest materiałem porowatym zdolnym do opóźnienia i obniżenia szczytowej intensywności spływu. Zmniejsza to ryzyko powodzi i jest ważnym aspektem przy doborze lokalnych rozwiązań w zakresie odprowadzania wody deszczowej, również tych naturalnych i zrównoważonych”.

W projekcie wykorzystano łącznie 192 m3 keramzytu. Jako wierzchnią warstwę (30 cm) ułożono mieszankę 2/3 ziemi ogrodowej z 1/3 Leca® S, pod nią ułożono 60 cm Leca® L. Aby zapobiec mieszaniu się warstw rozdzielono je geowłókniną. Pojemność retencyjna wykonanego w opisany sposób bioswala pozwala zatrzymać 115 m3 wody, co odpowiada 23 000 5-litrowych butelek wody.

Ścisła współpraca z Leca
Leca Portugalia i dział techniczno-rozwojowy Leca International wspierały zespół przez cały czas trwania projektu. „Dzięki Leca Portugalia czuliśmy się pewniej z projektem i jego wykonalnością już od początkowej fazy projektowania architektonicznego. Przedstawili przykłady i objaśnienia różnych konstrukcji zbudowanych z uwzględnieniem zasad projektowania rozwiązań retencyjno-drenażowych”, podkreśla architekt. „Później wsparli nas wszystkimi niezbędnymi danymi do obliczeń hydraulicznych i wymiarowania”, dodaje.

Ponieważ ten pilotażowy projekt został niedawno zakończony, ogólna ocena systemu zostanie dokonana dopiero po pewnym czasie. W razie potrzeby zostaną wprowadzone poprawki do początkowej koncepcji. Projektanci wierzą jednak, że rozwiązania do zarządzania wodami opadowymi w miastach oparte na naturze, takie jak Leca KERAMZYT, będą realizowane coraz częściej.

Informacje o projekcie


Projekt budowlany: Przeprofilowanie odcinka N207-4 z rozwiązaniem rowu drenażowego
Promotor: Rada Miejska Guimarães
Grupa projektowa:
Eunice Pinto, architekt
Sofia Nogueira, inżynier (hydraulika)
Reinaldo Cunha, inżynier (konstruktor)
Catarina Ribeiro, inżynier (elektryk)
Joaquim Sampaio, inspektor nadzoru
Produkty Leca®: Leca® S; Leca® L
Wykorzystana ilość: 192 m3

Dlaczego bioswale?
Bioswale to systemy oparte na przyrodzie, które oferują wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi systemami zarządzania wodami opadowymi, ponieważ:
• Łatwo integrują się z otoczeniem miejskim.
• Zmniejszają koszty budowy, ponieważ potrzeba mniej specjalistycznych materiałów budowlanych.
• Mają wysoką chłonność, redukują i opóźniają szczyty powodziowe.
• Zwiększają ilość terenów zielonych i bioróżnorodność na obszarach miejskich.
• Zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła.
• Pomagają w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.
•Wspomagają zasoby wodne gruntów na terenach miejskich utracone na skutek urbanizacji.
• Filtrują zanieczyszczenia ze spływów powierzchniowych,
•Ograniczają ilość odpadów powstających w trakcie budowy oraz po zakończeniu eksploatacji systemu.

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Please register your details first

Areas of interest