Rozbudowa kompleksu w trudnych warunkach gruntowych | Polska

kompleks

W ramach rozbudowy infrastruktury sportowej, działającego od 1952 roku Klubu Sportowego ŚWIT Skolwin, zaplanowano budowę zadaszonego halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią, wraz z zapleczem kontenerowym, oraz budową parkingu i chodników.

Projekt obejmował wykonanie boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 884 m2 z zadaszeniem w postaci łukowej hali namiotowej. Głównymi elementami nośnymi hali są ramy kołowe z dwuteowników stalowych połączone płatwiami i stężeniami, oparte na żelbetowych stopach fundamentowych. Pokrycie hali stanowią dwie warstwy materiału plandekowego. Całość projektu uzupełniają: budynek sanitarno-szatniowy w zabudowie kontenerowej, o powierzchni zabudowy 125 m2, oraz drogi dojazdowe, ciągi piesze i miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.

Informacje o projekcie


Inwestycja: Gmina Miasto Szczecin  Projekt: ABRYS Pracownia Projektowa
Projekt konstrukcji i posadowienia: Consprojekt Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Mariusz Boderek
Wykonawca: KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza
Produkt: Leca KERAMZYT 8/10-20 RX
Ilość: 1680 m3

LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren budowy obejmuje fragment doliny Odry, biegnący szerokim pasem wzdłuż jej zachodniego brzegu. Jest to obszar aluwialnej, bagienno- torfowej doliny z terenami podmokłymi, torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasami olszowymi i łęgowymi, połączone rozgałęzieniami, rowami i rozlewiskami.

TRUDNE WARUNKI GRUNTOWE

Analiza dostępnych danych archiwalnych wskazywała, że na obszarze planowanej inwestycji występują warunki geologiczno-inżynierskie utrudniające budownictwo. Podstawowym utrudnieniem będzie zaleganie słabonośnych gruntów organicznych oraz pokrywających je nasypów o naruszonej strukturze oraz płytkie występowanie wód gruntowych, z możliwością zawartości agresywnego CO2. Przeprowadzone badania geologiczne potwierdziły występowanie gruntów bagiennych, tj. słabonośnych namułów, które charakteryzują się dużą ściśliwością i małym oporem na ścinanie. Tworzą one ciągłą warstwę, zalegając do głębokości 11,2 m. Stwierdzono również występowanie nasypów o grubości od 1 m do blisko 1,5 m, w większości o mało korzystnych właściwościach, głównie przez stosunek gruzu i odpadów bytowych do mas ziemnych. Grunty tego typu nie powinny stanowić bezpośredniego oparcia czy dla obiektów kubaturowych budownictwa lądowego czy specjalistycznego, co wymusza przyjęcie metod  pośredniego ich posadowienia.

DODATKOWE KOMPLIKACJE                                                                                                                                                   

Kolejnym utrudnieniem dokumentowanego terenu były warunki  wodne. Wynikające przede wszystkim z niewielkiego wyniesienia nad poziom przyległych podmokłości. Warunki wodne w podłożu uznano za zróżnicowane, generalnie mało i  średnio korzystne. Z racji występowania na przeważającym obszarze gruntów słabo przepuszczalnych dla planowanych obiektów i infrastruktury drogowej, należało uwzględnić, że rozsączanie wód będzie następować  przede wszystkim poprzez filtrację  poziomą. Budowa wszelkich obiektów w tych warunkach dodatkowo zaburzy stosunki wodne. Aby ograniczyć możliwość powstawania lokalnych rezerwuarów wody w strefie powierzchniowej terenu rozważano wspomagający system odprowadzenia wód deszczowych i pośniegowych w postaci drenażu.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU                                                                                                                                                               

Rozważano kilka wariantów posadowienia planowanych obiektów. Po dokonaniu analiz techniczno- ekonomicznych proponowanych rozwiązań, wybrano rozwiązanie z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU. Posadowienie kompensacyjne polegające na częściowej wymianie gruntu, zastąpionego keramzytem zastosowano dla wszystkich projektowanych obiektów. Zarówno pod stopami fundamentowymi konstrukcji hali, zabudową kontenerową oraz ciągami komunikacyjnymi i parkingiem. Ta szybka i prosta w realizacji metoda nie tylko zapewniła wystarczającą nośność zróżnicowanego podłoża, ale również skutecznie rozwiązała problem odprowadzenia wód opadowych i drenażu, nawet w wypadku jej agresywności węglanowej i kwasowej. Do rozwiązania tego trudnego problemu inżynierskiego wystarczyło zastosowanie warstwy Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO.

Please register your details first

Areas of interest